Ecologische Beoordeling en Systeemanalyse

Ecologische Beoordeling en Systeemanalyse

Door beheerders van oppervlaktewateren en natuurgebieden worden vaak jarenlang monitoringsgegevens verzameld. Door middel van integrale analyse en interpretatie van deze datasets kunnen monitoringsgegevens daadwerkelijk gebruikt worden voor evaluatie van beheer en beleid. Monitoringsgegevens kunnen op deze manier ook als input dienen voor inzichten in ecologische processen, watersysteemanalyses en beheer-ondersteunend onderzoek. De medewerkers van Bureau Waardenburg hebben een gedegen kennis over functionele ecologische groepen waardoor zij zeer goed in staat zijn ecologische beoordelingen en systeemanalyses voor u uit te voeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geurt Verweij.

Ecologische processen

Biologische monitoring kan inzicht geven in ecologische processen. Hiertoe worden organismen, zoals fytoplankton en macrofauna, opgesplitst in zogenoemde functionele groepen. Dergelijke groepen verschillen in habitatvoorkeur, levenswijze en tolerantie of gevoeligheid voor omgevingsfactoren. Uit de dominantie van bepaalde functionele fytoplanktongroepen kan bijvoorbeeld worden afgeleid of er sprake is van licht- of stikstofbeperking. Kennis en inzicht in ecologische processen zijn belangrijk bij de ecologische beoordeling van oppervlaktewater en het opstellen van (water)systeemanalyses.

Toetsing en beoordeling

Bij een beoordeling van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater worden de resultaten van fysisch-chemische metingen en biologische inventarisaties geïntegreerd en getoetst. Wij beschikken over verschillende instrumenten (QBWat, AqMaD, EBEO) om monitoringsgegevens te interpreteren en toe te passen. Desgewenst worden statistische toetsen zoals multivariate technieken, (hiërarchisch) lineaire modellen en trendanalyses gebruikt.
Sinds de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt het belangrijkste toetsingsinstrument gevormd door de zogenaamde maatlatten voor de kwaliteitselementen fytoplankton, vegetatie (inclusief kiezelwieren), macrofauna en vis en de zogenaamde GET-normen voor nutriënten. Hoewel niet noodzakelijk, worden de ‘oude’ beoordelingsmethoden steeds gebruikt als aanvullende toetsingen van de waterkwaliteit.

Watersysteemanalyse

Binnen het Nederlandse waterbeheer speelt ecologie een belangrijke rol. De KRW verplicht waterbeheerders om voor alle waterlichamen doelen en bijbehorende maatregelenpakketten op te stellen. Het uitvoeren van doorgaans dure maatregelen zonder een gedegen watersysteemanalyse is risicovol. Om te komen tot reële doelen en efficiënte maatregelen is kennis van het watersysteem daarom onmisbaar. Een goede watersysteemanalyse maakt duidelijk op welke manier een verbetering het best gerealiseerd kan worden. Ook wordt inzichtelijk welke obstakels er eventueel nog zijn om de KRW-doelen te halen. Met een watersysteemanalyse kan ook worden onderbouwd waarom bepaalde doelen niet haalbaar zijn.

Uw contactpersoon

ing. Geurt Verweij
E: g.l.verweij@buwa.nl
T: 050-820 0019