Visonderzoek

Eten en gegeten worden. Vissen eten kleine organismen in het water en worden zelf gegeten door vogels en andere dieren. Vissen zijn een belangrijke schakel in aquatische ecosystemen. Wetten en regels voor vissen waar waterbeheerders mee te maken hebben zijn de Europese Kaderrichtlijn Water, de Wet natuurbescherming en het Nederlandse Aalbeheerplan.

KRW visstandonderzoek

Voor verschillende waterbeheerders voert Bureau Waardenburg onderzoek uit naar de visstand. Het veldwerk hiervoor doen wij samen met de Hengelsportfederatie en beroepsvissers uit de regio.
Doorgaans voeren wij visstandonderzoek uit met behulp van de klassieke vangmiddelen.
Wanneer de omstandigheden zich er voor lenen en de opdrachtgever hier mee instemt, combineren wij graag de klassieke middelen met de mogelijkheden van eDNA onderzoek.

In de zomer van 2014 heeft Bureau Waardenburg in opdracht van het Groninger Landschap de polders rond het Zuidlaardermeer bevist. Doel van het onderzoek was om de aanwezigheid en de verspreiding van vissoorten in de polders aan te tonen en de functie rol van de polders in het gehele Hunze-Zuidlaardermeer-Drentse Diep systeem voor bepaalde vissoorten in kaart te brengen. Hierbij is gebruik gemaakt van elektrovisserij, maar ook van de nieuwe, innovatieve eDNA methode. De resultaten zijn in het winternummer 2015 van Golden Raand gepubliceerd.

KRW visstandonderzoek

Veel vissen gebruiken ruimtelijk gescheiden wateren voor voortplanting, groei en overwintering. Doordat in het verleden bij de inrichting van de watersystemen barrières voor vissen zijn aangelegd is vrije vismigratie vaak niet mogelijk. Stuwen, sluizen en vormen een knelpunt. Binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) is de visstand een belangrijk onderdeel. Om die reden wordt door waterbeheerders tegenwoordig goed bekeken hoe vismigratie verder kan worden verbeterd.

Door de aanleg van vispassages bij sluizen en stuwen en de bouw van visvriendelijke gemalen probeert men de connectiviteit van waterlichamen voor vis te herstellen. Bureau Waardenburg voert onderzoek uit naar de werking van visvriendelijke maatregelen. Ook bij dit onderzoek voeren wij de werkzaamheden in het veld zoveel mogelijk uit met beroepsvissers uit de regio.

Gerwin Bonhof is onze contactpersoon voor visonderzoek.

Uw contactpersoon

ir. Gerwin Bonhof
E: g.h.bonhof@buwa.nl
T: 050-820 0016