Wat zijn de mogelijkheden voor inventarisatie en monitoring?

Bureau Waardenburg is gespecialiseerd in de inventarisatie en monitoring van een groot aantal soortgroepen. Wij inventariseren zowel in het water als op het land.

Als u vragen heeft over een of meer van de hieronder genoemde soortgroepen, kunt u het beste telefonisch of via de e-mail contact met ons opnemen. Wij helpen u graag! Gerwin Bonhof is onze contactpersoon.

Een eenmalige inventarisatie geeft inzicht in het voorkomen van soorten binnen een gebied. Monitoring is het volgen van ontwikkelingen in de loop van meerdere jaren door op een zelfde locatie op dezelfde wijze een inventarisatie uit te voeren.

Inventarisaties of monitoring worden soms uitgevoerd om de effecten van een bepaalde (inrichtings-)maatregel te onderzoeken. Of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Zie voor meer informatie over wettelijke verplichtingen het werkveld ‘natuurwetgeving’.

Monitoring volgens de SNL-methode is een vereiste om in aanmerking te komen voor een beheersubsidie. SNL staat voor Subsidieregeling Natuur en Landschap. Bureau Waardenburg heeft de deskundigheid om inventarisaties die in het kader van deze regeling uitgevoerd worden, desgewenst te combineren met onderzoek naar waardevolle indicatoren voor vegetatietypen en zeldzame soorten (bijvoorbeeld Rode Lijstsoorten).
Klik hieronder op een van de soortgroepen van uw interesse voor meer informatie over de activiteiten die wij rondom deze soortgroep ontplooien.

reptielenFytoplanktonplanktoninsectenvegetatievissenzoogdierenmarcofaunavogels


Uw contactpersoon

ir. Gerwin Bonhof
E: g.h.bonhof@buwa.nl
T: 050-820 0016

Referentieprojecten

Monitoring Stedelijke Ecologische Structuur Groningen (Gemeente Groningen / 2008-heden)

Inventarisatie groene gebieden in de gemeente Meppel (Gemeente Meppel / 2015)

Vegetatiemonitoring agrarisch natuurbeheer (Waternet / 2015)

Weide- en akkervogelmonitoring in verband met de aanleg van 380 kV trace (Tennet / 2013)