Macrofauna / macrozoöbenthos

Wat kan Bureau Waardenburg voor u doen?

Wij kunnen bemonsteringen van macrofauna uitvoeren, bijvoorbeeld ten behoeve van waterkwaliteitsbepaling (Europese Kaderrichtlijn Water, EBeo). Vanzelfsprekend kunnen wij de door ons genomen macrofaunamonsters analyseren. Als u er voor kiest om zelf de bemonsteringen uit te voeren, dan kunnen wij de geconserveerde monsters analyseren. De analyse van macrofauna voeren wij uit onder accreditatie. Wij verzorgen ook monstername in het mariene milieu: in intergetijde gebieden, op zee of in havengebieden. De analyse van macrozoobenthos uit het brakke of mariene milieu voeren wij ook uit onder accreditatie.

Neem voor informatie over het uitvoeren van macrofauna- of macrozoobenthosanalyses contact op met Olaf Duijts.

Als u een (ruimtelijke) ingreep wilt plegen in een plangebied waarin zoet oppervlaktewater aanwezig is, dan kunnen wij voor u onderzoeken of in dit water beschermde macrofaunasoorten voorkomen zoals Platte schijfhoren (Anisus vorticulus) of Gestreepte waterroofkever (Graphoderus bilineatus). Mocht tijdens een toetsing van de Wet natuurbescherming (quickscans) een beschermde macrofaunasoort worden aangetroffen, dan kunnen wij u begeleiden bij het vervolgtraject.

Macrofauna en archeologie

In de archeologie worden verschillende indicatoren gebruikt voor het reconstrueren van de leefomgeving en veranderingen hiervan in de tijd. Vaak worden hiervoor chemische en (geo-)fysische parameters gebruikt. Maar biologische parameters zoals fossiele resten van kleine ongewervelde dieren (macrofauna) en diatomeeën hebben ook een grote toegevoegde waarde voor landschapsreconstructies en het reconstrueren van veranderingen in het klimaat of de leefomgeving. Kennis over diatomeeën en ongewervelde dieren en hun autecologische eigenschappen stellen ons in staat om niet alleen analyses uit te voeren van bodemmateriaal op de aanwezigheid van bepaalde soorten uit deze twee groepen, maar ook mee te denken over de interpretatie van de gegevens in combinatie met andere (ecologische) analyseresultaten.

Geurt Verweij is onze contactpersoon voor  het gebruik van macrofauna in archeologische projecten.

Macrofauna / macrozoobenthos

De soortensamenstelling van de ongewervelden in een bepaald water (levensgemeenschap) geeft vaak een goede weerspiegeling van de kwaliteit van het betreffende water en de bodem.
Op grond van deze samenstelling krijgt men inzicht in de kwaliteit van het systeem. Een voordeel van ongewervelden als indicator voor de waterkwaliteit is dat de samenstelling hiervan ook iets kan zeggen over de kwaliteit, een langere periode voorafgaande aan de bemonstering.

Uw contactpersonen

ing. Olaf Duijts
E: o.duijts@buwa.nl
T: 050-820 0014

ing. Geurt Verweij
E: g.l.verweij@buwa.nl
T: 050-820 0019