Wat kunnen we voor u doen?

HondskruidBureau Waardenburg heeft ruime ervaring met het inventariseren van planten en vegetaties.
Aan de hand van uw onderzoekvraag kunnen wij u helpen met de juiste keuze
van de onderzoeksmethode. Onze kennis van andere soortgroepen stellen ons in staat de uitkomsten van vegetatieonderzoek te combineren met andere gegevens van het onderzoeksgebied en te adviseren over een ecologisch verantwoorde inrichting en beheer.

Vegetatieonderzoek kan op veel manieren worden uitgevoerd. Zo kan de vegetatie vlakdekkend over het hele onderzoeksgebied worden uitgevoerd of in één of meerdere proefvlakken. Welke methode wordt gebruikt is onder andere afhankelijk van de onderzoeksvraag.

Voor meer informatie over vegetatieonderzoek kunt u contact opnemen met Gertrud Berg.

Vegetatie

Waterdrieblad
De plantengroei of vegetatie is een afspiegeling van processen in het landschap.

Deze processen worden door factoren als klimaat, bodem, nutriënten-huishouding, vochthuishouding en landgebruik beïnvloed. Daarnaast wordt de samenstelling van de vegetatie beïnvloed door de aanwezigheid van allerlei organismen en de concurrentie van plantensoorten onderling.

Planten en vegetaties zijn niet alleen belangrijk als een voedselbron voor veel organismen. Ze bieden ook nestel- of schuilgelegenheid aan vogels, insecten of vleermuizen of dienen zelf als substraat voor andere organismen zoals epifitische algen.
Planten staan aan de basis van het voedselweb en het beheer van vegetaties heeft daarom grote invloed op de ecologische kwaliteit van een gebied.

Inzicht in de actuele en potentiële waarden van het onderzoeksgebied is noodzakelijk voor een natuurvriendelijk inrichting en beheer van een gebied.
Aan de basis ligt een goede beschrijving van de aanwezige vegetatie. Door gegevens over de vegetatie te combineren met gegevens over andere aanwezige organismen zoals bijvoorbeeld fytoplankton en macrofauna in oppervlaktewateren of vlinders in kruidenrijke graslanden ontstaat een vollediger beeld. Hierdoor kan een meer afgewogen oordeel over de ecologische toestand van een onderzoeksgebied worden geveld.

Uw contactpersoon

drs. Gertrud Berg
E: g.j.berg@buwa.nl
T: 050-820 0015