Bureau Waardenburg heeft veel ervaring met diverse vormen van visonderzoek

Als u door Bureau Waardenburg visonderzoek wilt laten uitvoeren dan bepalen wij samen met u onze inzet. Wij kunnen:

  • Bemonsteren met actieve vangtuigen als zegen, kuil en elektrovisapparaat om de abundantie per oppervlakte-eenheid van de voorkomende soorten te bepalen. De verkregen gegevens dienen vaak als input voor toetsing aan de maatlatten van de Europese Kaderrichtlijn Water.
  • WSNZV_KRW_2008_2Onderzoek uitvoeren met fuiken of speciaal aangepaste vangconstructies om bijvoorbeeld visschade en/of visaanbod bij gemalen vast te stellen of om de functionaliteit van vispassages te bepalen.
  • Schepnetinventarisaties uitvoeren (soms aangevuld met elektrovisserij) om de verspreiding van beschermde vissoorten in kaart te brengen.
    Deze onderzoeken vloeien dikwijls voort uit verplichtingen vanuit de  natuurwetgeving (Wet natuurbescherming).

Omdat visonderzoek een van de belangrijke werksoorten van ons bedrijf is, hebben we hierover een apart deel op onze website ingericht.

Uw contactpersoon

ir. Gerwin Bonhof
E: g.h.bonhof@buwa.nl
T: 050-820 0016