Wat kan Bureau Waardenburg voor u doen?

KoolmeesMedewerkers van Bureau Waardenburg hebben veel ervaring met monitoringsprojecten en
vogeltellingen in zowel in het buitengebied als in stedelijke omgeving. Door het monitoren van de vogelstand kunnen we adviseren over beheer- en inrichtingsmaatregelen die gunstig zijn voor bepaalde vogelsoorten in het betreffende gebied. Als onderdeel van natuurtoetsen (quickscans) voeren wij een éénmalige inventarisatie uit om te bepalen welke soorten vogels aanwezig zijn of – aan de hand van het aanwezige habitat – mogelijk voor zouden kunnen komen. Afhankelijk van de bevindingen doen wij aanbevelingen over hoe geplande werkzaamheden het best kunnen worden uitgevoerd. Desgewenst kunnen wij voor u ook alleen een broedvogelcheck uitvoeren.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geurt Verweij.

Vogels

Vogels vormen een zeer grote en diverse groep. Een groot deel van de vogels is vooral gevoelig voor verstoring in de broedperiode; vanaf het tijdstip dat de ouders het nest bouwen tot het moment dat de jongen het nest hebben verlaten. Het gaat met name om onnodige en ernstige verstoringen als gevolg van ingrijpende werkzaamheden zoals het kappen van bomen en het maaien van slootkanten. Alle van nature op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie voorkomende vogelsoorten zijn onder de Wet natuurbescherming aangewezen als beschermde diersoort. Vogels mogen daarom tijdens broedactiviteiten niet door werkzaamheden worden verstoord.

Inventarisatie

Vogels op het wad
Vogels zijn bij uitstek geschikt voor inventarisaties omdat ze goed herkenbaar zijn en omdat er veel bekend is over hun ecologie en specifieke gebiedseisen. Voor Nederland zijn er zeer gedetailleerde en specifieke handleidingen voor inventarisaties ontwikkeld door SOVON. Bureau Waardenburg hanteert bij het uitvoeren van veldwerk deze handleidingen eventueel in combinatie met aanvullende technieken. Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt de methode bepaald.

Uw contactpersoon

ing. Geurt Verweij
E: g.l.verweij@buwa.nl
T: 050-820 0019