De Dwergmuis is een soort van ruige graslanden en rietland en is een behendige klimmerWat kan Bureau Waardenburg voor u doen?

Tijdens toetsingen van de Wet natuurbescherming (quickscans) wordt door Bureau Waardenburg altijd naar het voorkomen van zoogdieren in het plangebied gekeken, hier zijn vleermuizen bij inbegrepen. Mochten tijdens een toetsing zoogdieren worden aangetroffen of mocht er een vermoeden zijn dat ze van het gebied gebruik maken, dan kunnen wij ook het in dat geval noodzakelijke nader onderzoek uitvoeren.

Inventarisatie

Sporen van een Steenmarter in een te slopen fabriekspandVaak kan de aanwezigheid van terrestrische zoogdieren worden vastgesteld aan de hand van indirecte waarnemingen zoals prenten, uitwerpselen, vraatsporen, holen en dergelijke. Door de schuwe aard van sommige soorten of indien uitgebreide informatie over bijvoorbeeld de populatie vereist is, kan het zijn dat de indirecte waarnemingen niet voldoende zijn. Nader onderzoek is dan noodzakelijk waarbij bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van inloopvallen. Het vangen van dieren zoals diverse muizensoorten vindt bij voorkeur in het najaar plaats, in verband met de variatie in populatiegrootte met jaarlijks een piek in het aantal dieren in het najaar. Wij gebruiken voor ons onderzoek Longworth inloopvallen. Dit zijn diervriendelijke vallen. Door te werken met een groot aantal vallen, wordt een efficiënte bemonstering van een gebied mogelijk. Voor zo’n inventarisatie is een speciale vergunning en wettelijke bevoegdheid vereist die Bureau Waardenburg heeft.

Vleermuizen

Alle vleermuizen zijn Europees beschermd. Voorafgaand aan de vernietiging van een potentiële verblijfplaats van vleermuizen moet daarom altijd worden onderzocht of er al dan niet vleermuizen gebruik maken van zo’n verblijfplaats. Bureau Waardenburg hanteert voor dit onderzoek het vleermuisprotocol, dat is opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus en is goedgekeurd door het Ministerie van LNV.

Toepassing en wetgeving

Alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren (m.u.v. Zwarte rat, Bruine rat en Huismuis) zijn in Nederland beschermd onder de Wet natuurbescherming. Een aantal soorten wordt eveneens beschermd onder Europese wetgeving. Tijdens veldwerk worden deze soorten zo nu en dan aangetroffen in een gebied waar bijvoorbeeld een ruimtelijke ingreep is gepland. Voor de beschermde soorten dient dan een ontheffing te worden aangevraagd. Ontheffingen voor Europees beschermde soorten worden voor zoogdieren uitsluitend verleend wanneer geen alternatieve oplossingen voor handen zijn waarmee de schade aan de dieren wordt voorkomen, wanneer er een reden van groot openbaar belang is of wanneer geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de aangetroffen strengbeschermde soort. Bureau Waardenburg kan het aanvragen van een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor u verzorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Erik van der Heide.

Uw contactpersoon

Jan Erik van der Heide MSc.
E: j.e.van.der.heide@buwa.nl
T: 050-820 0015