Natuurwetgeving

Over natuurwetgeving

Gaat u een schuur slopen, een houtwal verwijderen, een dakkapel bouwen, een sloot vergraven of bent u bezig met een grootschalig ruimtelijk project? Dan heeft u te maken met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en met de Wet natuurbescherming.

Bureau Waardenburg kan het natuurdeel in de omgevingsvergunning voor u verzorgen door een zogenaamde ‘Flora- en faunatoets’ – ook wel  ‘quickscan’ of ‘natuurtoets’ genoemd –  uit te voeren. Wij geven aan op welke wijze eventuele negatieve effecten van een geplande ingreep kunnen worden vermeden. En wij doen suggesties voor mitigerende en compenserende maatregelen, zodat een conflict met de natuurwetgeving kan worden voorkomen. Soms is het niet nodig om een volledige toetsing Wet Natuurbescherming (voorheen: Flora- en faunawet) uit te voeren en volstaat een broedvogelcheck.
Als uit de toetsing blijkt dat uw activiteit schadelijke gevolgen heeft voor beschermde planten of dieren kunnen wij u helpen bij het gehele ontheffingstraject en bij het invullen van het Wabo-onderdeel ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde dieren en planten’.

Tijdens de uitvoering van uw project kan Bureau Waardenburg de ecologische begeleiding verzorgen. Bureau Waardenburg kan ook voor uw project een ontheffing tijdelijke natuur aanvragen en uitvoeren.

beheer 2013-007 SES hooilandjes rond RZ T11 AL (16)We hebben veel ervaring met het zoeken en vinden van de juiste afstemming van werkzaamheden en natuurwaarden.

Bureau Waardenburg kan voor u zowel een vormvrije alsook een gewone milieueffectenraportage (m.e.r.-beoordeling) uitvoeren. Als een plan of project effect kan hebben op een Natura 2000-gebied is het onderzoeken van die effecten verplicht. Bureau Waardenburg kan voor u zowel een voortoets (oriënterend onderzoek) of een passende beoordeling (diepgaand onderzoek) uitvoeren. Bureau Waardenburg kan berekeningen van de ammoniakdepositie uitvoeren en u adviseren over de resultaten van de berekening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Erik van der Heide.Uw contactpersoon

Jan Erik van der Heide MSc.
E: j.e.van.der.heide@buwa.nl
T: 050-820 0015

Referentieprojecten


Quickscan Wetgeving (diverse opdrachtgevers / 1998-heden)

Evaluatie gedragscode voor waterschappen (UvW / 2007 en 2015-2016)

Ecologische begeleiding (diverse opdrachtgevers / 1998-heden)

Diverse broedvogelchecks (diverse opdrachtgevers / 1998-heden)