Natura 2000

Natura 2000

Als een plan of project effect kan hebben op een Natura 2000-gebied is het onderzoeken van die effecten verplicht. Vaak is ook een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. We noemen dit een voortoets (oriënterend onderzoek) of een passende beoordeling (diepgaand onderzoek). De vraag die steeds beantwoord moet worden is of de ‘instandhoudingsdoelen’ van Natura 2000-gebieden kunnen worden geschaad. En zo ja, waardoor en in welke mate.

Wat kan Bureau Waardenburg voor u doen?

We bepalen effecten op natuur van recreatiedruk, optische verstoring, stikstofdepositie, geluid, licht of veranderingen in de hydrologie. Daarbij kunnen we gebruik van andere disciplines binnen en buiten ons bureau. Bureau Waardenburg werkt hierbij onder meer samen met Alewijn Brouwer. De door ons opgestelde rapportages kunnen worden gebruikt in vergunningprocedures. Het schaalniveau van de voortoets en/of passende beoordeling kan variëren van de aanleg van enkele woningen, fietspad of groot bedrijventerrein.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Erik van der Heide.

Uw contactpersoon

Jan Erik van der Heide MSc.
E: j.e.van.der.heide@buwa.nl
T: 050-820 0015